نظام طراحی


نظام طراحی درصدد ایجاد فضایی مشابه نظام مهندسی است که شاخص های عدالت و رقابت سالم در آن رعایت شده باشد.
برای شروع بستر فعلی تنها، یک فضای فریلنسری برای جامعه مهندسین عمران میباشد که، نه تنها میتوانند پروژه های ساختمانی را تقبل کرده و طراحی کنند بلکه میتوانند در فضایی سالم به رقابت پرداخته و توانایی خود را نسبت به سایر مهندسین طراح به سازندگان نشان دهند.

ادامه مطلب