کارفرما


کارفرما میتواند دسترسی به طراحان برتر سازه داشته و از بین طراحان با فیلترهای موقعیت مکانی، مهارت طراح در بهینه ساختن سازه، رقابت در حق الزحمه و.... طراح مورد نظر خود را جستجو کند
کارفرما میتواند مهندسین برتر شهر یا استان محل خود، مهندسین برجسته در بهینه سازی ساختمان، مهندسین دارای پروانه و یا بدون پروانه را شناسایی کرده و متناسب با نیاز خود درخواست ارتباط با مهندس مربوطه را در بخش درخواست سراسری و یا محلی ارائه دهد.


بستر سنجش و مقایسه بین طراحان در شهر خود و یا به صورت سراسری امکان پذیر شده است. هر دو ماه، حداقل یک طرح به عنوان سنجش طراحان در وبسایت ارائه میشود. مهندسین عمران با طراحی سازه پروژهها میتوانند به بخش ارزیاب ارائه کرده و بعد از نظر هیأت داوری درخصوص رعایت آیین نامه آبا، به میزان بهینه طراحی شدن پروژه به طراحان امتیاز تعلق داده میشود
لازم به ذکر است که میزان امتیاز هر طراحی نشان دهنده تسلط آن مهندس در طراحی سازه میباشد که موجب جذب کارفرمایان نیز خواهد شد.​​​​​​​


کارفرما و مهندس طراح میتوانند به کمک نظام طراحی باهم ارتباط میگیرند
ایجاد ارتباط تنها با طرح محلی انجام پذیر است.
​​​​​​​

طراح

سفارش پروژه