در این بستر قرار نیست فقط طراحی کنیم، بلکه طراحی سازه در عین رعایت آیین نامه آبا، بایستی اقتصادی نیز باشد.
در بسیاری از پروژه ها، مهندسین طراح جوان توانستند تا 30 درصد هزینه ساخت ساختمان را کاهش بدهند این امر تنها با حوصله بیشتر مهندس در پروژه ها امکان پذیر خواهد بود

طراحی یا بهینه سازی

ادامه مطلب