ادامه مطلب

ملاک رقابت و شاخص امتیاز تعلق گرفته به مهندسین، میزان بهینه طراحی شدن پروژه است. به عبارت دیگر علاوه بر رعایت شاخص های آیین نامه آبا، به مهندسی امتیاز بیشتری تعلق میگیرد که پروژه های ارزیاب را اقتصادی تر طراحی کند
امتیازات هر دو ماه یک بار بروزرسانی میشود. پروژه ها هر دو ماه حداقل یک بار در بخش ارزیاب، تعریف میشوند. طراحان حداکثر تا یک ماه میتوانند پروژه را طراحی کرده و ارسال کنند.

رقابت پذیری