حق الزحمه مهندسین توسط طراحان معین میشود و بروزرسانی ها پس از هر پروژه امکان پذیر است تعرفه برمبنای متر مربع تعیین میشود
این امر در راستای ارتقاء عدالت در صنف مهندسین طراح صورت میگیرد​​​​​​​
از هرگونه تعیین تعرفه مهندسی به صورت دستوری اجتناب میگردد.

حق الزحمه شناور